Aviso legal

Luís Rei NúñezEscritor galego

Finalidade da páxina web

Esta páxina web aloxada en www.luísreinúñez.com pretende amosar información de interese sobre o escritor Luís Rei Núñez e non supón ningunha fonte de ingresos directa nin indirecta.

 

Propiedade intelectual

Todos os textos e imaxes están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual dos seus respectivos autores. Para poder utilizalos é necesario o consentimento expreso previo por escrito.

 

Privacidade e protección de datos

Os datos personais recabados nesta páxina web teñen como finalidad a comunicación coas personas interesadas. Poderanse exercer os dereitos de acceso, rectificación, oposición e cancelación a través do formulario de contacto da web. Non se enviará publicidade agás coa autorización previa e expresa dos afectados.